Polecaj zarabiaj – regulamin

Organizatorem promocji jest JDM Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-777) przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000873173, NIP 9512457345 (dalej jako ,,JDM”).

1. Oferta promocyjna “POLECAJ-ZARABIAJ” skierowana jest wyłącznie do:
1.1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o ,,Właścicielu”, rozumie się przez to:
a) osobę, która podpisała umowę deweloperską dotyczącą lokalu posadowionego w jednym z budynków wzniesionych przez JDM Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie(02-777) przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000873173 , NIP 9512457345 (dalej jako „JDM”)
b) pracowników JDM.
c) pracowników JDM, którzy podpiszą umowę deweloperską dotyczącą lokalu posadowionego w inwestycji Kabacka Przystań Gardens 2 , wzniesionej przez JDM Deweloper
1.2. Rodziny, przyjaciół, znajomych lub krewnych Właścicieli, którym Właściciel udzieli rekomendacji (zwanych dalej Osobami Rekomendowanymi).
1.3. Rekomendację uznaje się za dokonaną wyłącznie w przypadku:
a) jeżeli zgłoszenie rekomendacji przez Właściciela nastąpiło przed pierwszym kontaktem Osoby Rekomendowanej. Warunkiem możliwości dokonania rekomendacji jest brak danych osobowych Osoby Rekomendowanej w bazie osobowej dewelopera w okresie poprzedzającym rekomendację przez Właściciela wynoszącym 3 lata oraz
b) zawarcia przez Osobę Rekomendowaną umowy, o której mowa w pkt 10.
1.4. Forma zgłoszenia chęci dokonania rekomendacji dokonywana przez Właściciela powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Przedmiot promocji
2. Celem promocji jest stworzenie Właścicielowi możliwości uzyskania gratyfikacji z tytułu zarekomendowania oferty dewelopera osobom określonym w punkcie 1.2, a Osobom Rekomendowanym – umożliwienie zakupu mieszkania z dodatkowym upustem na zmiany aranżacyjne.
2. W sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży między Osobą Rekomendowaną a JDM – Właścicielowi i Osobie Rekomendowanej przysługują świadczenia opisane w Regulaminie.

Promocja „Polecaj-zarabiaj”
3.Obowiązek uiszczenia należnego podatku dochodowego od świadczeń uzyskanych w ramach Promocji, obciąża osoby otrzymujące świadczenia podlegające opodatkowaniu.

Rekomendacja
4. Rekomendacja jest wypełnionym dokumentem, w którym Właściciel wskazuje osobę planującą zakup mieszkania, za jej zgodą, której doradził nabycie mieszkania z oferty JDM. Osoba wskazana w dokumencie jest Osobą Rekomendowaną.
5. Druk rekomendacji jest drukiem ścisłego zarachowania. Druki rekomendacji można otrzymać w biurze sprzedaży lub można pobrać ze strony www.kabackaprzystan.pl/promocja
6. Rekomendacja jest ważna gdy:
6.1 została kompletnie wypełniona,
6.2 została podpisana przez Właściciela i Osobę Rekomendowaną,
6.3 Właściciel i Osoba Rekomendowana wyrazili w Rekomendacji zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla uczestnictwa w Promocji.
7. Udzielając rekomendacji, Właściciel nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za Osobę Rekomendowaną. Wyłącznym celem Rekomendacji jest nabycie przez Właściciela i Osobę Rekomendowaną uprawnienia do uzyskania świadczeń w ramach Promocji.
8. W odniesieniu do jednego mieszkania Właściciel może udzielić Rekomendacji wielokrotnie , natomiast Osoba Rekomendowana może uzyskać Rekomendację tylko raz. Właściciel może udzielać kolejnych rekomendacji, każdorazowo jednak dla innej Osoby Rekomendowanej.
9. Z Promocji może skorzystać w odniesieniu do jednego mieszkania tylko jedna Osoba Rekomendowana. W przypadku, gdy mieszkanie nabywa więcej niż jedna Osoba Rekomendowana (niezależnie czy na współwłasność czy na wspólność majątkową małżeńską), z Promocji może skorzystać tylko jedna z nich, wskazana zgodnie na piśmie przez te osoby.

Uprawnienia Osoby Rekomendowanej
9. Osoba Rekomendowana w ramach programu “POLECAJ – Zarabiaj” otrzyma przy zawieraniu umowy sprzedaży upust w wysokości 1000 zł na zmiany aranżacyjne do wykorzystania po podpisaniu umowy deweloperskiej.
Uprawnienia Właściciela
10. Właściciel, który w okresie obowiązywania promocji udzieli Rekomendacji Osobie Rekomendowanej, która następnie kupi lokal w ramach promocji “POLECAJ – ZARABIAJ ” otrzyma “Nagrodę Pieniężną” w wysokości 4000 brutto. JDM wypłacająca Nagrodę Pieniężną prześle wypełniony formularz PIT-8C Właścicielowi oraz naczelnikowi urzędu skarbowego wskazanemu przez Właściciela.
Wypłata „Nagrody pieniężnej”
11. Wypłata „Nagrody Pieniężnej” następuje po podpisaniu umowy deweloperskiej, a w przypadku gdyby nie była ona zawierana po podpisaniu umowy sprzedaży mieszkania przez Osobę Rekomendowaną i uiszczeniu 10% ceny mieszkania, w terminie 60 dni od daty uiszczenia przez Osobę Rekomendowaną 10%ceny mieszkania albo od wypłaty JDM realizujące daną inwestycję przez bank środków w wysokości odpowiadającej 10% ceny mieszkania z rachunku powierniczego. Zwolnienie środków następuje po zakończeniu i zatwierdzeniu przez Bankowego Inspektora Nadzoru zakończenia jednego lub kilku etapów.

Czas trwania Promocji
12. Promocja trwa od 01.09.2021r. do 31.12.2023r. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ma to znaczenie, że promocja obejmuje rekomendacje, które zostaną dokonane w rozumieniu pkt 1.3., nie później niż do 31.12.2023r.

Reklamacje
13.Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, można składać w formie pisemnej w postaci reklamacji opatrzonej podpisem składającego i wysłanej pocztą, na adres e-mail: biuro@kabackaprzystan.pl lub złożonej osobiście pod adresem siedziby Organizatora. 15.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego Reklamację, jego adres do korespondencji, numer umowy deweloperskiej bądź umowy sprzedaży oraz szczegółowy opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia oraz ewentualne oczekiwania co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
14.Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia. 15.Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia składającego reklamację z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wynikających z umowy deweloperskiej zawartej ze spółką wchodzącą JDM.

Administrator danych osobowych
16. Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest JDM, zwana dalej „Administratorem Danych”.
17.Administrator Danych przetwarza dane osobowe Właścicieli oraz Osób Rekomendowanych w zakresie i celu przeprowadzenia Promocji w tym w celu realizacji obowiązków związanych z opodatkowaniem „Nagrody Pieniężnej” podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
18. Dane osobowe Właściciela lub Osoby Rekomendowanej będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania umowy i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych. Po tym czasie dane osobowe te mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
19.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Właścicielowi i Osobie Rekomendowanej przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
20.Dane osobowe Właściciela lub Osoby Rekomendowanej nie będą udostępniane stronom trzecim, w szczególności państwom z wyjątkiem sytuacji gdy Administrator Danych zobowiązany będzie do ich przekazania na podstawie przepisów prawa.

Postanowienia końcowe
21.Treść Regulaminu jest dostępna w biurze sprzedaży oraz na stronie www.kabackaprzystan.pl/promocja
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.