Południowe Targi Nieruchomości 30-31 marca- stanowisko F3.

18 marca 2019
Kabacka Przystań

Południowe Targi Nieruchomości to impreza tar­gowa na Mazow­szu, która sku­pia wyłącz­nie inwe­sty­cje budow­lane z Połu­dnio­wego pasma War­szawy i oko­lic w tym, tak popularnego Józefosławia.

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w połu­dnio­wej czę­ści War­szawy lub jej oko­li­cach zwłaszcza w Józefosławiu. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z miesz­ka­nia w tym rejo­nie.

Kame­ralna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja ze sto­licą to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się tu kupić nieruchomość. Targi to dosko­nała oka­zja pozna­nia szerokiej oferty tej loka­li­za­cji.

Wstęp na targi

Data: 30-31 marca 2019

Miej­sce: Arena Ursynów
Adres: War­szawa, ul. Pilec­kiego 122

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Nie­dziela: 10.00 – 16.00

Ceny bile­tów: 

  • bilet nor­malny 5 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla jed­nej osoby dorosłej
  • bilet rodzinny 10 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci
  • e-bilet 0zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci, aby go otrzy­mać klik­nij tutaj.

 

Targi Nieruchomości to miejsce, gdzie łatwo można porównać oferty dostępnych produktów i dokonać lepszego wyboru.

Do zobaczenia na targach stanowisko nr F3.

Udostepnij: